Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Prodávající: Ing. Petra Vítková

Sídlo: Škroupova 748, Přelouč 53501

IČO: 73668940

Tel.: +420 776 604 117

Email: petravitkova@jemnaterapie.cz

Web: www.jemnaterapie.cz

Prodávající je zapsán v živnostenském rejstříku.

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího kupujícího prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.jemnaterapie.cz, prostřednictvím emailu či telefonicky.
 2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.
 3. Kupující při smluvním vztahu s prodávajícím souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
   

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká potvrzením objednávky, které je posláno kupujícímu na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.
 2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s prodávajícím bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s prodávajícím se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 3. Webové stránky prodávající obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení ceny jednotlivých služeb, produktů a zboží a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.
 4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, případně zašle email, pokud tak prodávající v popisu zakupovaného produktu či služby stanoví.
 5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle emailem, na emailovou adresu zákazníka.
 8. Prodávající není povinen přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy prodávajícího, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo, že služby, produkty a zboží, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné.
 10. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

III. Informace o poskytovaných službách a cenách

 1. Informace o službách, jejich ceny a hlavní vlastnosti jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách www.jemnaterapie.cz. Ceny služeb jsou uvedeny jako koncové (provozovatel není plátce daně z přidané hodnoty).
 2. Prodávající je oprávněn žádat zálohu na uhrazení poskytovaných služeb a vyhrazuje si rovněž, že může cenu za poskytnuté služby v předem sjednané výši požadovat k úhradě až po poskytnutí služby. Tato volba doby a formy úhrady ceny záleží na určení prodávajícího.  

 

IV. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu za služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího:
  • CZK účet: 1057469023/3030 (Air bank)

IBAN: CZ3920100000002601956584

BIC/SWIFT: AIRACZPP

 1. Kupní cena je splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 2. Závazek kupujícího je uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 3. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je předán zákazníkovi při osobním setkání či odeslán na emailovou adresu kupujícího.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či zboží za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb prodávající zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
 2. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne vystavení faktury.
 4. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • u poskytovaných služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy může být elektronicky nebo písemně. Kupující zašle zprávu na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí zprávy.
 7. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 9. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy web ÚPŽ vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby nebo celou platbu, které obdržela od kupujícího. Vrácení plateb proběhne ze strany web ÚPŽ bezhotovostně zasláním prostředků na účet kupujícího, který musí uvést v žádosti o odstoupení. 

VI. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

VII. Reklamační podmínky

 1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.
 2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

 3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na email petravitkova@jemnaterapie.cz

 

VIII. Ochrana duševního vlastnictví

 1. Veškerý obsah webu www.jemnaterapie.cz je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je vlastník webu Ing. Petra Vítková.
 2. Prodávající je autorem a vykonavatelem autorských práv ke službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Prodávající je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla.
 3. Užití díla bez souhlasu prodávajícího či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.  

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Prodávající neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník zdravotní či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
 4. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu prodávajícího.
 5. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 8. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.4.2022